Interim Group Accounting Manager

Koncernredovisningen är en särskild årsredovisning som ett moderföretag upprättar utöver sin vanliga årsredovisning. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget och alla dess dotterföretag och beskriver deras finansiella ställning som om de vore en enda ekonomisk enhet.

Huvudregeln är att alla moderföretag ska ta fram en koncernredovisning. Men det finns undantag.

- Om koncernen är en mindre koncern behöver moderföretaget inte upprätta en koncernredovisning.

- Dotterföretagen är utan väsentlig betydelse eller kan uteslutas

Läs mer Koncernredovisning – Bolagsverket

Koncernredovisningen omgärdas av speciellt regelverk och för att på ett korrekt sätt kunna upprätta en koncernredovisning krävs särskild kompetens. Större företag har ofta denna kompetens inhouse medan mindre företag ofta tar in en konsult som hjälper till att upprätta koncernredovisningen.  Det kan vara svårt att hitta en interim koncernredovisare som kan upprätta koncernredovisning för bolag som redovisar i enlighet med IFRS, vanligtvis noterade bolag och finansiella företag men även andra som tex vill ändra från K3.

Det finns ett antal koncernredovisningssystem för att hantera koncernredovisning. Det underlättar processen men man kan även använda excel om det inte är för stort.  Om man anlitar en interim konsult för koncernredovisning är det viktigt att försäkra sig om att konsulten har tillräcklig och relevant erfarenhet. Lind & Schults har kompetensen att göra denna bedömning.

Kontakta oss