Kundcase

Vi har sedan starten 2008 genomfört flera hundra olika uppdrag för kunder i olika branscher och av olika företagsstorlek. Nedan följer exempel på genomförda uppdrag.

Interima uppdrag

Interim ekonomichef

Fastighetsbolaget hade genomfört stora förändringsprojekt. Lind & Schultz konsult gick in i rollen som interim chef på en vakans som ekonomichef. I rollen som interim ekonomichef ingick arbetsuppgifter som rapportering, analys och personalledning. Konsulten fick även jobba med fastighetsbolagets fortsatta förändringsarbete. Uppdraget pågick cirka fyra månader till dess en ny ekonomichef var på plats. När interimsuppdraget var klart ville fastighetsbolaget att konsulten fortsatte med olika utvecklingsprojekt på deltid.

Interim koncernredovisningschef 

Det noterade säkerhetsföretagets ansvarige för koncernredovisningen var föräldraledig. En kvalificerad interim konsult togs in under föräldraledighetsperioden i rollen som interim koncernredovisningschef. Konsulten upprättade även årsredovisning enligt IFRS och hanterade all skatteredovisning.

Interim business controller 

Ett företag med tillverkning var i behov av stöd i affärsledet av en business controller. Företaget ville få hjälp att analysera resultat, marginaler, prissättning, produktmix mm. Konsulten byggde upp en modell som var lätt att använda och som gav bra stöd till affärsområdesansvariga i den dagliga verksamheten. Uppdraget genomfördes tillsammans med personal från företagets ekonomiavdelning.

  Specialistuppdrag

Fastighetsbolag inför börsnotering

Ett fastighetsbolag avsåg att notera sig på Stockholmsbörsen. Inför noteringen krävdes stora arbetsinsatser inom framför allt ekonomiavdelningen. En av företagets nyckelpersoner var dessutom föräldraledig. För att säkerställa att arbetet med att ta fram information inför noteringen skulle ske effektivt och med hög kvalitet valde företaget att anlita flera erfarna interima konsulter som tidigare arbetat med liknande uppgifter. Konsulterna jobbade tillsammans och i samråd med företagets egen ekonomiavdelning. I arbetet ingick att upprätta koncernredovisning enligt IFRS, att ta fram prospekt, årsredovisning mm.

Redovisningsspecialist nytt regelverk 

Försäkringsbolaget stod inför stora utmaningar då nyckelpersoner slutat och företaget behövde särskild kompetens i samband med att nya regelverk skulle införas på kort tid. Företaget stärkte ekonomifunktionen med kvalificerade seniora redovisningsspecialister som gav stöd i bokslutsarbetet och deltog i projektet med nya regelverk.

Redovisningsspecialist IFRS och Finrep

En av storbankerna hade behov av stöd inför införande av nya regelverk som IFRS redovisning och Finrep. Vår interima redovisningsspecialist gick in under några månader och jobbade med projektet tillsammans med befintlig personal.

  Projektledning

Projektledare tog fram ekonomihandbok

Bolaget behövde ta fram en ekonomihandbok för att strukturera upp processer och rutiner för sina dotterbolag. Framtagande av en ekonomihandbok innebar utveckling av företagets ekonomiprocesser, minskade risker och att kompetensen i företaget dokumenterades. I ekonomihandboken samlades viktiga dokument såsom ansvar och befogenheter (attestplan), redovisningsprinciper, bokslutsprocess, ekonomisk planering mm. Konsulten genomförde arbetet tillsammans med företagets egen personal.

Projektledare inom verksamhetsutveckling 

System- och konsultföretaget behövde en projektledare i rollen som Business Improvement Manager för ett av företagets affärsområden under en föräldraledighet. Konsulten ledde ett planeringsarbete inom affärsområdet, ansvarade för genomförandet och uppföljning. Konsulten rapporterade till företagets CFO.